075 - 615 10 45 info@topblusser.nl

Privacy Policy

 

Dumol Safety & Training B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, cursisten, werknemers en zelfstandigen. 

Dumol Safety & Training B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. 

Dumol Safety & Training B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. 

Met dit privacy statement geeft Dumol Safety & Training B.V. u inzicht hoe Dumol Safety & Training B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

 1. Wie zijn wij?

Dumol Safety & Training B.V., kantoorhoudende te WestKnollendam, Handelsweg 35, 1525 RG en onze dochtermaatschappijen TopBHV, TopVCA, TopBlusser, TopBrandwachten, Top Safety & Security en BHV Ontruimingsoefeningen, voor wie dit privacy statement ook geldt; hierna vernoemd als Dumol Safety & Training B.V..

Dumol Safety & Training B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Dumol Safety & Training B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Dumol Safety & Training B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Dumol Safety & Training B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

 1. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 

 1. Cookies 

Dumol Safety & Training B.V. maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 

 1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken:

 • Als u Dumol Safety & Training B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Dumol Safety & Training B.V. rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Dumol Safety & Training B.V. is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dumol Safety & Training B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Dumol Safety & Training B.V kan als u klant, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Dumol Safety & Training B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Indien noodzakelijk voor de overeenkomst: geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

 

 1. Derden

Dumol Safety & Training B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Dumol Safety & Training B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Dumol Safety & Training B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.

Dumol Safety & Training B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

 1. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens:

U kunt ons op elk gewenst moment via info@dumol.nl dan wel per brief Handelsweg 35, 1525 RG WestKnollendam verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. Verwerking van uw gegevens beperken:

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken.

Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment indienen via info@dumol.nl, dan wel per brief naar Handelsweg 35, 1525 RG WestKnollendam.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen:

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen via info@dumol.nl. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden:

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen voor verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken al uw gegevens te verwijderen. Dit kan via mail naar info@dumol.nl dan wel per brief naar Handelsweg 35, 1525 RG WestKnollendam

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken.

Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten:

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen [één maand], te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan.

Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of als u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 

 1. Beveiliging

Dumol Safety & Training B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Als én voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Dumol Safety & Training B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

 1. Bewaartermijn

Dumol Safety & Training B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Dumol Safety & Training B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@dumol.nl of Handelsweg 35, 1525 RG  WestKnollendam. U kunt onze klachtenafdeling ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 075-6151045.

Als u het niet eens bent met het gebruik door Dumol Safety & Training B.V. van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen

Dumol Safety & Training B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Dumol Safety & Training B.V. en een betrokkene.

 

 1. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.